ടാൻസെന്റെ സംഗീതത്തെക്കാൾ മധുരതരം – Sweeter than Tansen

tansen

ഉപമൂല്യം: ഭക്തി

മൂല്യം        : സ്നേഹം

പ്രശസ്ത മുഗൾ ചക്രവർത്തി, അക്ബർ (1542-1605) തൻറെ സഭയിലെ ഗായകൻ താൻസെൻ പാടുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. താൻസെൻ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവം വലിയ ഗായകൻ ആയി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ‘മേഘമാല’ രാഗം ആലപിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടുകയും, ‘വരുണ’ രാഗം ആലപിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം നാഗസ്വരം വായിക്കുമ്പോൾ നാഗങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട്ടിരുന്നു. ഇത്രയും വിശിഷ്ടനായ താൻസെൻ തൻറെ സഭയിൽ ഉള്ളത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്കു വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമായിരുന്നു.

പക്ഷെ ഒരു ദിവസം, ചക്രവർത്തി പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഹരികഥ പാടി നടക്കുന്ന ഒരു യാചകനായ ഹരിദാസന്റെ തംബുരു മീട്ടിയുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു കീർത്തനം കേൾക്കുകയും അതിൽ വളരെ ആകൃഷ്ടനാകുകയും ചെയ്തു. ആ ഈണം ചക്രവർത്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്നത് ആയിരുന്നു. ആ സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹം കോൾമയിർ കൊണ്ടു.

അക്ബർ താൻസനെ വിളിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, താൻസെൻ സഭയിൽ പാടിയിരുന്ന മനോഹര ഗാനങ്ങളെക്കാൾ ഹരിദാസന്റെ ഗാനം തന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? താൻസെൻ വ്നീതനായി മറുപടി പറഞ്ഞു. “പ്രഭോ, ഞാൻ പാടുന്നത് അങ്ങയുടെ മുഖത്തുനോക്കി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും, അങ്ങയുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനും, അങ്ങയിൽ നിന്നും പാരിതോഷികമായി രത്നങ്ങളും ഭൂമിയും ലഭിക്കുന്നതിനും ആകുന്നു. പക്ഷെ, ഹരിദാസൻ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തുനോക്കി ലയിച്ചു പാടുന്നു. അയാൾക്ക് സർവവും ഈശ്വരനാണ്. അയാൾക്ക് ലൗകിക സമ്പത്തിലോ സുഖഭോഗങ്ങളിലോ അത്യാഗ്രഹം ഇല്ല, ഇതാണ് വ്യത്യാസം”.

ഗുണപാഠം
ഭഗവത് പ്രേമത്തോടും, തിരിച്ഛൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അളവില്ലാത്ത ആനന്ദം ലഭിക്കും.

കടപ്പാട് : “ചിന്നകഥ”, ശ്രീസത്യസായിബാബ

http://saibalsanskaar.wordpress.com

 

Advertisements

2 thoughts on “ടാൻസെന്റെ സംഗീതത്തെക്കാൾ മധുരതരം – Sweeter than Tansen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s