നമ്മൾ നോക്കി ക്കാണുന്ന ജാലകം

Windows through which we look

 

ഉപമൂല്യം: അന്തർദർശനം മൂല്യം: ശരിയായ ആചരണം

ഒരു യുവ ദമ്പതികൾ പുതിയ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി.

അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ breakfast കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ തുണി ഉണക്കാൻ ഇടുന്നത്, ആ ചെറുപ്പക്കാരി കണ്ടു, അവൾ പറഞ്ഞു, “ആ തുണികൾ തീരെ വൃത്തി ഇല്ല, അവർക്ക്‌ തുണി അലക്കാൻ അറിയില്ല; ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക്‌ നല്ല അലക്ക്സോപ്പ് വാങ്ങേണ്ടി വരും”. ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഭർത്താവ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എല്ലാദിവസവും അയൽക്കാരി തുണി ഉണക്കാൻ ഇടുമ്പോഴെല്ലാം, ചെറുപ്പക്കാരി ഇതേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഒരുമാസം കടന്നുപോയി, ഒരുദിവസം അയൽക്കാരി ഉണങ്ങാൻ ഇട്ട തുണികൾ വൃത്തിയുള്ളതായി കണ്ട് അവൾ അത്ഭുതപെട്ടു! അവൾ ഭർത്താവിനോടു പറഞ്ഞു, “അയൽക്കാരി അവസാനം വൃത്തിയായി തുണി അലക്കാൻ പഠിച്ചു, ആരാണാവോ അവളെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത്?”. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, “ഇന്ന് ഞാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ചില്ലുജനാല തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി”.

ഇതുതന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്‌. നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ജാലകത്തിൻറെ ( വീക്ഷണകോണിന്റെ) പരിശുദ്ധി അനുസരിച്ചായിരിക്കും,നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുന്നത്. തെറ്റായ നമ്മുടെ വീക്ഷണ രീതി കാരണം നാം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികളിലും തെറ്റ് കാണുന്നു.

ഗുണപാഠം
1. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തരുത്.
2. ഒരാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണടയിൽ കൂടിയാണ് അയാൾ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്;
ഒരാളുടെ ചിന്തകൾ അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
3. മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുൻപ് സ്വയം വിലയിരുത്തൂ.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s