കടുവയും കുറുക്കനും

7.

tiger-and-fox-picture

മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവർത്തി ഉപമൂല്യം: ഉത്തരവാതിത്വം

പണ്ട് പണ്ട് കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറുക്കന് അവൻറെ മുൻകാലുകൾ എങ്ങിനെയോ നഷ്ടപെട്ടു. ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും കുരുക്കിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴായിരിക്കാം. കാടിൻറെ അടുത്തായി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും, എങ്ങിനെയാണ്‌ ഈ കുറുക്കൻ അതിനുള്ള ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരുദിവസം ഇയാൾ കുറുക്കനെ പിന്തുടർന്നു. പക്ഷെ പെട്ടന്നുതന്നെ ഒരു കടുവയെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ഒരു മരത്തിനു പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു; അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ കടുവയുടെ കൂർത്ത നഖങ്ങളിൽ അപ്പോൾ വേട്ടയാടിയ ഇര ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കടുവ ആവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ കുറുക്കനായി നീക്കിവെച്ചു. അടുത്ത ദിവസവും ഇതുതന്നെ സംഭവിച്ചു. കുറുക്കൻറെ ഓഹരി ദൈവം കടുവ വഴി നല്കി. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു, ഏതോ ഒരദൃശ്യ ശക്തി കുറുക്കന് ഭക്ഷണം നല്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതുപൊലെ തനിക്കും ആരെങ്കിലും തന്നിരുന്നെങ്ങിൽ എന്ന്! ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഈ വ്യക്തി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഒരു മൂലയിൽ ആഹാരവും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇരിപ്പ് തുടങ്ങി.

അയാൾ വിശ്വാസത്തോടെ ആഹാരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറെ ദിവസങ്ങൾ ആ ഇരിപ്പ് തുടർന്നു. പക്ഷെ ആഹാരം ഒന്നും വന്നില്ല. അയാൾ ഒന്നും കഴിക്കാത്തതിനാൽ ഭാരം കുറഞ്ഞു വെറും അസ്ഥിപന്ജരമായി മാറി. ബോധം നശിക്കാറായപ്പോൾ അയാൾ ഒരു അശരീരി കേട്ടു “ഹേ മനുഷ്യാ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കൂ, നിങ്ങൾ ആ മഹാനായ കടുവയെ അനുകരിക്കണമായിരുന്നു; അല്ലാതെ ആ പാവം കാലില്ലാത്ത കുറുക്കനെ അല്ല.

ഗുണപാഠം

ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്ക്‌ ശക്തി തരുന്നു; നിരുത്തരവാദിത്വം ഒരുവനെ ക്ഷീന്ണിതനാക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ എപ്പോഴും സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനെ സഹായിക്കുന്നു. കടുത്ത അധ്വാനത്തിന് മാത്രമേ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s