ഒരുമ

An Experience

മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവർത്തി ഉപമൂല്യം: ഒരുമ

ഞങ്ങൾക്ക് U W C- East Singapore എന്നപേരുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ടീമിൻറെ രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കളി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീമ്ന് ജയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു.

ഒരു ടീമിൽ ഇത്ര അംഗങ്ങൾ എന്ന നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കളിയിൽ പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പകരക്കാരനാവാൻ തീരുമാനിച്ചു. കളി നല്ല വണ്ണം നടക്കുകയും ഞാൻ എൻറെ ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ടീം ജയിച്ചു. ഞങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചു. എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയിലും, ഒരു ടീമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിലും വലിയ സന്തോഷം തോന്നി.

ഇതിൽനിന്നും ഞാൻ, തന്നെപറ്റിമാത്രം മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെപറ്റികൂടി ചിന്തിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ടീമിന് എപ്പോഴും ഒരുമ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

by vivek -11 years- premaarpan value& prayer class, Group 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s