ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്‌

മൂല്യം –സത്യം

ഉപമൂല്യം –ഉറച്ച വിശ്വാസം.

rain dance

ഒരു ചെറിയ പെണ്ന്കുട്ടി അമ്മയുടെ കൂടെ വാൽമര്ട്ടിൽ പോയിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം ആറ്

വയസ്സ് പ്രായം കാണും ചെമ്പിച്ച  മുടിയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള നിഷ്കലങ്ങമായ മുഖവും .പെട്ടന്ന് പുറത്തു ശക്തമായ മഴ പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി മഴയുടെ ശക്തി കണ്ടാൽ തോന്നും ഭൂമി തന്നെ പിളര്ന്നു പോകുമോ എന്ന് തോന്നി. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് വാല്മാര്ട്ടിണ്ടേ അകതായിരിന്നു .കുറച്ചു പേര് ക്ഷമയോടും കുറച്ചു പേര് ധേഷ്യതോടും നില്ക്കുകയായിരുന്നു മഴ പലരുടെയും ദിനചര്യ മുടക്കുകയയിരിന്നു .ഞാൻ  മഴ ആസ്വതിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന്  ഒരു കുട്ടിയുടെ മധുരംമായ ശബ്ദം എന്റെ ചെവികളെ സ്പര്ശിച്ചു ,ചിന്തകൾ സ്തമ്പിച്ചു .ആ കുട്ടിയുടെ മധുര സ്വരംഎല്ലാരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുത്തു

അമ്മെ –നമക്ക് മഴയിൽ നനഞ്ഞുകൊണ്ട്  ഓടി പോവാം .g

എന്ത്? അമ്മ ചോദിച്ചു

പിന്നെയും കുട്ടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ മഴയിലൂടെ ഓടി പോകാം

ഇല്ല മക്കളെ മഴ അൽപ്പം കുറയട്ടെ –അമ്മ പറഞ്ഞു

മകൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെയും പറഞ്ഞു അമ്മെ  മഴ നനഞ്ഞു കൊണ്ടുതന്നെ പോകാം

മോളെ നമ്മൾ മുഴുവൻ  നനഞ്ഞു പോകുമല്ലോ –അമ്മ പിന്നെയും പറഞ്ഞു

മകൾ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നനയില്ല –നമ്മൾ നനയില്ല

അങ്ങനെയല്ലേ  അമ്മ ഇന്ന്  രാവിലെ പറഞ്ഞത് . അമ്മ  ഓർക്കുന്നില്ലേ ? അച്ഛന്റെ  കാൻസർ രോഗത്തെ കുറിച്ച്  സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ  ഈശ്വരൻ  നമ്മെ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ ഏതു ദുരിതതെയും നേരിടാൻ സാധിക്കും .

ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട്  അവിടെയുള്ള  എല്ലാവരും സ്തമ്പിച്ചു നിന്ന്.ആരും അനങ്ങിയില്ല .

അമ്മ  ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു എന്തു പറയും എന്ന് .

ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ചിലര് കുട്ടിയുടെ വാക്കുകളെ പുറം തള്ളും.ചിലര് വഴക്ക് പറയും .

പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ നിഷ്ക്കൽങമായ വിശ്വാസത്തെ വളര്തിയെടുക്കാനുള്ള ആ നിര്നിമിഷമാണ്

ഭാവിയിൽ ആ കുട്ടിയിൽ വികസിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിശ്വാസം എന്ന സുഗന്ദ പുഷ്പം .

മോളെ നമക്ക് നനഞ്ഞു കൊണ്ട് സന്തോഷമായി പോകാം–അമ്മ പറഞ്ഞു .ഈശ്വരൻ മഴ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ .അമ്മയും മോളും കാറുകളുടെ നടുവിലൂടെ  കെട്ടികിടക്കുന്ന വെള്ളം ചവിട്ടി തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി .ഇത് കണ്ടു കുറെ പേര്  വായ് വിട്ടു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവരും മഴ നനഞ്ഞു കൊണ്ട്ല ഓടാൻ തുടങ്ങി .ഞാനും ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. മഴ നനഞ്ഞു. എനിക്കും ഒരു കഴുകൽ അതായതു ശുദ്ധീകരണം

ഗുണപാഠം —

എല്ലാ സമയത്തും, പരിതസ്ഥിതികളിലും അവനവന്റെ ചിന്തകളിലും ,വാക്കുകളിലും ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം.ഇല്ലങ്ങിൽ  മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനമാന്നു .എല്ലാ. വിപരീതവസ്തയിലും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം.

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s