സേവനം ചെയ്യുന്ന കൈകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളെക്കാൾ സ്രേഷ്ടമാണ് .

Hanuman and vibhishana മൂല്യം–ശരിയായ  പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം — നിസ്വാർത്ഥ  സേവനം

നമ്മളിൽ  പലരും പരാതിപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാൽ എന്റെ കഷ്ട്ടപ്പടുകൾക്കു ഒരു അവസാനമില്ലല്ലൊ ദൈവമെ കരുണ കാണിക്കണേ എന്നൊക്കെയാ .പക്ഷെ ഈ കഥയിലൂടെ ശരിയായ ഭക്തി എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും മനസമാധാനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഹനുമാനോട് വളെരെ അടുപ്പമുള്ള വിഭീഷണൻ ചോതിച്ചു –ഹനുമാൻ നീ ഒരു വാനരനായിരുന്നിട്ടും നിനക്ക് ശ്രീ രാമസ്വാമിയുടെ പൂർണ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് . പക്ഷേ സദാ സമയം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ  അനുഗ്രഹം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു –വിഭീഷണ കേവലം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല .തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ രാവണൻ സീതാദേവിയെ  അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ദേവിയെരക്ഷിപ്പാൻ  എന്തെങ്ങിലും സഹായിച്ചോ ?ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ദുഃഖം അകറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചുവോ ?

ഗുണപാഠം – വെറും നാമജപം കൊണ്ട്. മാത്രം ഭക്തി ആകുകയില്ല .ഭാഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ആദർശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം  മറ്റുള്ളവരെ  സ്നേഹിക്കുക ,സഹായിക്കുക . വാക്കുകളെക്കാൾ ശക്തി പ്രവര്തിക്കാന്നു .

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s