സ്വയം നിന്ദിക്കുന്നത്‌ അഹമ്ഭാവമാണ് .

മൂല്യം —സത്യം
ഉപമൂല്യം —മനോഭാവം , ശുഭ പ്രതിക്ഷ
ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ സഹിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത തലവേദന എന്ന്

അഭിനയിക്കുകയായിരിന്നു .അഭിനയം കണ്ടാൽ യെതാർത്ഥം പോലെ തോന്നും . തല ചുറ്റി ഒരു തുണി കെട്ടി കിടക്കയിൽ കിടന്നു ഉരുളുകയായിരിന്നു. കണ്ണുകൾ ചുമന്നു മുഖം വിളറിയിരുന്നു . വളരെ നിസ്സഹായെനെന്നു തോന്നി പോകും .രുക്മണി , സത്യഭാമ മറ്റു രാണിമാരെല്ലാം ഓരോ മരുന്നുമായി വന്നു . പക്ഷെ ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല . ഒടുവിൽ നാരദരോട് ആലോചിച്ചു . അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു . അങ്ങയുടെ അസുഖം മാറ്റുവാൻ എന്ത് മരുന്നാണ് തരേണ്ടത്‌? കൃഷ്ണൻ നാരദരോട് –ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റ്റെ പാദ ധൂളി കൊണ്ട് വരുക . നാരദർ ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു .ചില കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചു . അവർ വളരെ വിനീതമായി പറഞ്ഞു –ഭഗവാന് എങ്ങിനെ ഞങ്ങളുടെ പാദ ധൂളി കൊടുക്കും ? ഞാൻ താഴ്ന്നവനാണ് , ചെരിയവനാണ് , പാപിയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വിധ അഹമ്ബാവമാണ് .ഈ ഭാവം പോയാൽ തന്നെ നാം വലിയവരോ ചെറിയവരോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകില്ല .ഈ ഭോധം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരാളും പാദ ധൂളി നല്കാൻ യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു .

Krishna and Gopis
നാരദർ തിരിച്ചു വന്നു . വളരെ വിനിതമായി പറഞ്ഞു –ആരും പാദ ധൂളി തന്നില്ല . അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു –നീ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരോട് ചോദിച്ചോ ? ഇത് കേട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന  റാണിമാരെല്ലാം ചിരിച്ചു . നാരദർക്കും ആശ്ചര്യം തോന്നി . ഈ ഗോപികമാര്ക്ക് ഭക്തി എന്നാൽ എന്തെന്ന് അറിയാമോ ? എന്നാലും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടി വന്നു . ഗോപികമാർ കൃഷ്ണന് അസുഖമാണ് അവരുടെ പാദ ധൂളി വേണം എന്ന് നാരദർ ചോദിച്ച ഉടൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ പെട്ടന്ന് അവരുടെ കാലുകൾ കുടഞ്ഞു . പാദ ധൂളിയെടുത്തു നാരദരുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു .
നാരദർ ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപേ കൃഷ്ണന്റ്റെ തല വേദന മാറിയിരുന്നു . ഇത് വെറും 5 ദിവസത്തെ ഒരു നാടകമായിരുന്നു . ഇതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ അവനവനെ താഴ്ത്തി കാണരുതേ . ഭഗവാന്റ്റെ കല്പന അനുസരിക്കുക .

ഗുണപാഠം —-

ഏതു കാര്യവും ചെയുവാനുള്ള നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ഉണ്ട് . അതിന്റ്റെ ഫലാഫലം നമ്മുടെ കൈയിലല്ല . അതു കൊണ്ട് ഒരു വിധ അഹംഭാവവും കൂടാതെ ആത്മാർഥമായി പരമാവതി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക . എല്ലാം ആത്മാർഥമായി ഭഗവാനിൽ സമര്പ്പിക്കണം . അപ്പോൾ അഹം എന്ന ഭാവം പോയി നമ്മൾ ആത്മീയമായി ഉയരുന്നു .

Shanta Hariharan

http://saibsalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s