Ego the deadliest enemy- അഹംഭാവം ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു

മൂല്യം ——-ശരിയായ പെരുമാറ്റം
ഉപമൂല്യം ——–അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുക

Image result for clip art images of king

പണ്ട് രണ്ടു കുട്ടിക്കാല ആത്മമിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു . അവർ വലുതായപ്പോൾ ഒരാൾ സന്യാസിയായി മലപ്രദേശത്തു തനിച്ചു താമസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും തപസ്സും ചൈയ്യുമായിരുന്നു . മറ്റേ മിത്രം വലിയ പണക്കാരനായി ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ താമസ്സിക്കുകയായിരുന്നു സന്യാസി ഒരു കൌപീനം മാത്രം ധരിച്ചിരുന്നു . എന്നാൽ പണക്കാരനോ നല്ല സുഖജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു .
ഒരിക്കൽ ഈ പണക്കാര മിത്രം സന്യാസജീവിതം നയിക്കുന്ന തന്റ്റെ സുഹൃത്തിനെ തിരയുവാൻ തീര്മ്മാനിച്ചു . എല്ലായിടത്തും തെരഞ്ഞു ഒടുവിൽ കണ്ടുപ്പിടിച്ചു . അവിടെ ചെന്ന് സുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ചു . ഈ ചുരിങ്ങിയ കാലത്തിൽ തന്റ്റെ സുഹൃത്ത് ഇത്ര അറിവ് നേടിയതിൽ അയാൾക്ക്‌ അഭിമാനം തോന്നി .. ആത്മമിത്രത്തെ തന്റ്റെ വീട്ടിലേക്കു ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു .സന്യാസിയും മിത്രത്തിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു .
പണക്കാര വ്യക്ത്തി തന്ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ സ്വീകരിക്കാനായി എല്ലാ ഏര്പ്പാടുകളും ചെയ്തു . കാലിൽ മുറിവ് പറ്റാതിരിക്കാനായി നല്ല വിലയേറിയ ഒരു പരവതാനി നടപാതയിൽ വിരിച്ചു .
സന്യാസി പണക്കാര സുഹൃത്തിന്റ്റെ വീട്ടിലെത്തി .തന്നെ വരവേല്ക്കാനായി ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കണ്ടു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു . മുഖ്യ വാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നില്ക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു —നോക്ക് നിന്നെ കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റ്റെ സുഹൃത്ത് ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . അവൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നേടിയുട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനും നേരെമറിച്ച് നിന്ററെയടുക്കൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാനുമാണ് ഇതൊക്കെ .
ഇത് കേട്ടപ്പാടെ സന്യാസിക്കു അഹങ്കാരം തലയ്ക്കു കെയറി . വളരെ ദുഖിച്ചു താൻ വലിയ തപസ്വിയും ജ്ഞാനിയും ആണ് തന്റ്റെ സുഹൃത്ത് എങ്ങിനെ അയാളുടെ ഒപ്പം എന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ? സന്യാസി വേഗം അവിടുന്ന് പോയി ഒരു വൃത്തിക്കെട്ട ചാലിൽ ചെന്ന് കാലുകൾ വൃത്തികേടാക്കി സുഹ്രിത്തിന്റ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിലപ്പിടിച്ച പരവതാനി ചളി കാലുകൾ കൊണ്ട് വൃത്തിക്കേടാക്കി .
സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന പണക്കാര സുഹൃത്ത് പരവതാനിയിൽ ചളി കണ്ടു വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയും ആശ്ചര്യത്തോടെയും ജോലിക്കാരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു —-ആരാണ് ഇങ്ങിനെ വൃത്തിക്കേടാക്കിയത്?
അപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞു —-ഞാനാണ് പരവതാനി വൃത്തിക്കേടാക്കിയത് . നിന്നെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ നേടിയുട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ .നീ പണം മാത്രമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് . ഞാൻ സന്യാസിയും തപസ്വിയും ജ്ഞാനിയും ആണ് അയാളുടെ അഹമ്ഭാവത്തിനു അതിരില്ലായിരുന്നു .
പണക്കാര സുഹൃത്ത് ഞെട്ടിപ്പോയി . വളരെ വിനയത്തോടും ക്ഷമയോടും പറഞ്ഞു —–പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ——–എല്ലാ ലൌകിക സുഖങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു സന്യാസിയും ജ്ഞാനിയും ആയിട്ടും നിന്റ്റെ അഹംഭാവം ഒട്ടും വിട്ടു പോയിട്ടില്ല . ഞാൻ നിന്നെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആയിരുന്നു നിന്റ്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ അസൂയപ്പെട്ടിരുന്നു .പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു . നീയും ഞാനും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു വിത്യാസമില്ല . എനിക്ക് പണമുള്ള അഹംഭാവം നിനക്ക് സന്യാസം തപസ്സു ജ്ഞാനം ഇവയുണ്ട് എന്ന് അഹംഭാവം . നീ നേടിയത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .

ഗുണപാഠം ——-
നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹംഭാവം കൊണ്ട് മതി മറ ക്കരുത് . നാം നേടിയിരിക്കുന്ന പണം അറിവ് എല്ലാം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് . ” ഞാൻ ” എന്ന വാക്കാണ്‌ നമ്മുടെ വലിയ ശത്രു .എന്തെങ്ങിലും കാരണവശാൽ വല്ല അപകടം പറ്റുകയോ വലിയ അസുഖം വരുകയോ ചെയ്താൽ നാം നേടിയെടുത്തതെല്ലാം അർത്തമില്ലാതാകും കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക്‌ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയണം . നല്ല ആരോഗ്യവും മനസ്സും ആത്മാവും തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്ങിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ഒന്നും നേടില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ നേട്ടത്തിൽ അസൂയപ്പെടരുതു .നല്ല പ്രയത്നത്തോടെയും സത്യസന്തതയോടെയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് നല്ല പ്രതിബലൻ ലഭിക്കും .

ശാന്ത ഹരിഹരൻ

Shanta Hariharan

http://saibalsanskaar.wordpress.com

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s