Who you are makes a difference —–Mrs . Thompson      നിങ്ങൾ   ആരാണ്   എന്നത്   വലിയ   ഒരു   മാറ്റമുണ്ടാക്കും—  മിസ്സിസ് . തോംപ്സൺ .

TS

 

മൂല്യം ——സ്നേഹം

ഉപമൂല്യം —–ദയ ,  സഹതാപം .

വിദ്യാലയത്തിലെ  ആദ്യത്തെ  ദിവസം 5 )0  ക്ലാസ്സ്‌  കുട്ടികളുടെ  മുൻപിൽ  മിസ്സിസ്.  തോംപ്സൺ  ഒരു  കള്ളം പറഞ്ഞു. മറ്റു  അദ്ധ്യാപികമാരെ  പോലെ   അവരും   എല്ലാ    കുട്ടികളെയും  ഒരു   പോലെ   സ്നേഹിക്കുന്നു   എന്ന്  പറഞ്ഞു .പക്ഷെ   അത്   അസംഭാവമാണ് .  എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ   അവിടെ   ഏറ്റവും   മുൻപിൽ  ടെഡി   സ്റ്റല്ലാർഡ   എന്ന   ഒരു   കൊച്ചു    കുട്ടി   ഉറക്കം    തുങ്ങി    ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .

ടെ ഡി യുടെ    മുന്നാം    ക്ലാസ്സ്‌   അദ്ധ്യാപികാ  ടെഡി യെ   ക്കുറിച്ച്

എഴുതി —-അവന്റ്റെ    അമ്മയുടെ    മരണം    അവനെ   വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് .  അവൻ   പരമാവതി   ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ,  അവന്റ്റെ   അച്ഛൻ   അവനിൽ   യാതൊരു   താല്പര്യവും   കാണിക്കുന്നില്ല .വല്ല   നടപടിയും   എടുത്തില്ലെങ്ങിൽ   അവന്റ്റെ   വീട്ടിലെ   അന്തരീക്ഷം  അവന്റ്റെ  ജീവിതത്തെ   തകര്ക്കും

ടെഡിയുടെ   നാലാം   ക്ലാസ്    അദ്ധ്യാപികാ    എഴുതി —–ടെഡി   വല്ലാതെ   പിന്മാരിയിരിക്കുന്നു . സ്കൂളിൽ   വരാൻ   യാതൊരു   താല്പ്പര്യവുമില്ല . അധികം   കൂട്ടുകാരുമില്ല . ചിലപ്പോൾ   ക്ലാസിൽ   ഉറങ്ങും .

ഇപ്പോൾ   മിസ്സിസ് . തോമപ്സന്നു   പ്രശ്നം   എന്താണ്    എന്ന്   മനസ്സിലായി .  അവര്ക്ക്   ലജ്ജ   തോന്നുകയും   ചെയ്തു .

ക്രിസ്മസ്സിനു  എല്ലാ   കുട്ടികളും   നല്ല   ഭംഗിയുള്ള   കടലാസ്സിൽ    പൊതിഞ്ഞ   റിബ്ബൺ   കെട്ടിയ  സമ്മാനങ്ങൾ    കൊണ്ട്   വന്നു .  പക്ഷെ   ടെഡി   ഒരു   സാധാരണ   കടലാസ്സിൽ    വളരെ   മോശമായി   പൊതിഞ്ഞ   ഒരു   സമ്മാനം   കൊണ്ട്   വന്നു എല്ലാര്ക്കും   അത്   മോശമായി  തോന്നി.  എന്നാൽ   മിസ്സിസ് .  തോംപ്സൺ   എല്ലാ   നല്ല   സമ്മാനങ്ങൾക്ക്   നടുവിൽ   നിന്ന്   ടെഡിയുടെ   സമ്മാനപൊതി    എടുത്തു.  വളരെ  കഷ്ട്ടപ്പെട്ടു   തുറന്നു .  അതിൽ   കുറെ   കല്ലുകൾ   അടര്ന്ന  ഒരു  ബ്രെസലെട്ടും   കാൽ   കുപ്പിയുള്ള   ഒരു  സെന്ററു   കുപ്പിയും   ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ   ചിരിക്കാൻ   തുടങ്ങി . അവരുടെ    ചിരി   അമര്ത്തിയ   അവർ   ആ   ബ്രെസലെട്റ്റ്   അണിഞ്ഞു .  കുറച്ചു   സെന്ററു   എടുത്തു   പുശി .  വളരെ   സന്തോഷിച്ചു .

അന്ന്   വൈകുന്നേരം   സ്കൂൾ   സമയം   കഴിഞ്ഞു   ടെഡി    കാത്തിരുന്നു .  മിസ്സിസ്   തോമ്പ്സോനോട്   പറഞ്ഞു —–നിങ്ങൾ   ഇന്ന്   എന്റ്റെ   അമ്മയെ   പോലെ മണക്കുന്നു .  എല്ലാ  കുട്ടികളും   പോയ   ശേഷം  അവർ   ഒരു   മണിക്കൂര്   കരഞ്ഞു

അന്ന്  മുതൽ   മിസ്സിസ്   തോംപ്സൺ    വായിക്കുവാനും   എഴുതുവാനും   കണക്കു   പഠിപ്പിക്കുവാനും   അല്ലാതെ   കുട്ടികളെ   ശരിക്കും   പഠിപ്പിക്കുവാൻ   തുടങ്ങി . ടെഡിയെ    പ്രത്യേകം   ശ്രദ്ധിച്ചു    അവന്റ്റെ    കുടെയിരുന്നു   പഠിപ്പിച്ചു .  അവന്റ്റെ   മനസ്സ്   ഉണര്ന്നു . അവനെ  പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുന്തോരും   അവൻ  നല്ലവണ്ണം   പഠിച്ചു . കൊല്ലാവസാനം  ആകുമ്പോഴേക്കും   ക്ലാസ്സിലെ   മിടുക്കന്മാരിൽ   ഒരാളായി   തീര്ന്നു .എല്ലാ  കുട്ടികളെയും   ഒരു   പോലെ   സ്നേഹിക്കുന്നു   എന്ന്   അവർ   പറഞ്ഞെങ്കിലും   ടെഡി   അവരുടെ . ഏറ്റവും   പ്രിയപ്പെട്ടവനായി   തീര്ന്നു .

ഒരു   കൊല്ലം   കഴിഞ്ഞു .  ഒരു   ദിവസം   അവരുടെ   വാതിൽക്കൽ   ഒരു   കുറിപ്പ്   കണ്ടു . ” അവരാണ്   അവന്റ്റെ   ജീവിതത്തിലെ   ഏറ്റവും  നല്ല   അദ്ധ്യപികാ ”  എന്ന് .

ആറു  കൊല്ലങ്ങൾക്ക്    ശേഷം   അവര്ക്ക്   ടെഡിയിൽ    പിന്നെയും  ഒരു   എഴുത്ത്   കിട്ടി .അവൻ   ഹൈസ്കൂളിൽ   ക്ലാസ്സിൽ   മുന്നാമാനായി പാസ്സായി .  ഇപ്പോഴും   അവർ   തന്നെയാണ്    അവന്റ്റെ   “ഏറ്റവും   പ്രിയപ്പെട്ട   അദ്ധ്യാപികാ”  എന്ന്   എഴുതിയിരുന്നു .

നാല്   കൊല്ലങ്ങൾക്ക്   ശേഷം   മിസ്സിസ് . തോമ്പ്സുനു   പിന്നെയും   ഒരു   എഴുത്ത്   കിട്ടി . സ്ചൂളിനെക്കാൾ  കുടുതൽ  ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ   പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി   വന്നെങ്ങിലും   വലിയ  ബഹുമാനത്തോടെ   കോളേജ്   ബിരുദം   നേടി .ഇപ്പോഴും   അവന്റ്റെ  “ഏറ്റവും   പ്രിയപ്പെട്ട   അദ്ധ്യാപികാ ”  അവർ  തന്നെയാണ്  എന്ന്  ടെഡി    ഉറപ്പിച്ചു   പറഞ്ഞിരുന്നു .

പിന്നെയും    നാല്   കൊല്ലങ്ങൾക്ക്    ശേഷം   ടെഡിയുടെ    വീണ്ടും   ഒരു    എഴുത്ത് —-ബിരുദദാരി  ആയ  ശേഷം  കുറെ   കുടി   പഠിച്ചു .ഇപ്പോഴും  ” അവർ   മാത്രംമാണ്   അവന്റ്റെ    ഏറ്റവും   പ്രിയപ്പെട്ട   അദ്ധ്യാപികാ.”  ഈ   പ്രാവശ്യം   അവന്റ്റെ   പേര്   കുറച്ചു   കുടി   നീളം   കുടി . എഴുത്തിന്റ്റെ   താഴെ  കൈഒപ്പു .

” തിയോഡർ . എഫ് .  സ്ട്ടാല്ലാർഡ  .  എം . ഡി .”എന്നായിരുന്നു .

കഥ    ഇവിടെ    അവസ്സനിച്ചില്ല .ആ   വസന്ത  കാലത്ത്   ടെഡിയിൽ    നിന്ന്   ഒരു   എഴുത്ത് —–അവൻ   ഒരു   കുട്ടിയെ   കണ്ടു   മുട്ടി .അവളെ   വിവാഹം   കഴിക്കുവാൻ   പോകുന്നു .അയാളുടെ    അച്ഛൻ   കുറച്ചു    കൊല്ലങ്ങൾക്ക്  മുൻപ്  മരിച്ചു  എന്നും  വിവാഹത്തിൽ  മിസ്സിസ് . തോംപ്സൺ    അമ്മയുടെ   സ്ഥാനത്തു   വരാൻ   സമ്മതിക്കുമോ   എന്ന്   ചോദിച്ചിരുന്നു .

മിസ്സിസ് . തോംപ്സൺ    സമ്മതിച്ചു . അവർ  ആ   കല്ലടര്ന്ന   ബ്രെസിലെട്ടും  അണിഞ്ഞ്‌   ടെടിയുടെ   അമ്മ   ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു   എന്ന്   അവൻ   തന്ന   ആ   സെന്ററും   പുശി   അവർ   കല്യാണത്തിനു   പോയി

അവർ   തമ്മിൽ   കെട്ടി   പുനര്ന്നു .ഡാ .  സ്ടല്ലാർഡ   മിസ്സിസ്.  തോമ്പ്സന്റ്റെ   ചെവിയിൽ  പറഞ്ഞു —-മിസ്സിസ് .  തോംപ്സൺ   എന്നെ  വ്ശ്വസ്സിച്ചതിനു   വളരെ  നന്ദി . എനിക്ക്   ആത്മവിശ്വാസം   തന്നതിനും   എനിക്ക്   മാറ്റം   വരുത്തുവാൻ   പറ്റും   എന്ന്   കാണിച്ചു   തന്നതിനു    വളരെ   വളരെ   നന്ദി .

മിസ്സിസ്   തോമ്പ്സനും   കണ്ണീരോടെ   പറഞ്ഞു —-ടെഡി    നീ   തെറ്റ്ധരിചിരിക്കുകയാണ് . നീയാണ് വ്യത്യാസം   വരുത്തുവാൻ   പറ്റും   എന്ന്   എന്നെ   പഠിപ്പിച്ചത് .നിന്നെ   കാണുന്നത്   വരെ   പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌   എങ്ങിനെയാണ്   എന്ന്   ഞാൻ   അറിഞ്ഞിരിന്നില്ല .

ഗുണപാഠം ——-

ഒരാളുടെ   ജീവിതത്തിലെ   നിങ്ങളുടെ   പ്രവര്ത്തി   കൊണ്ടോ   അല്ലാതെയോ   എങ്ങിനെയാണ്   പരിവര്ത്തനം   വരുത്തുവാൻ   പറ്റും   എന്ന്   അറിയില്ല .പക്ഷെ   നിങ്ങൾ   ജീവിതം   മുഴുവൻ    പരിശ്രമിച്ചു   കൊണ്ടിരുന്നാൽ   ഇന്നിലെങ്ങിൽ   നാളെ   ആരുടെയെങ്ങിലും   ജീവിതത്തിൽ     പരിവര്ത്തനം   വരുത്തുവാൻ   സാധിക്കും . മാലാഖകളിൽ    വിശ്വസിക്കുക .  മറ്റുള്ളവര്ക്ക്   മാലാഖ   ആകുവാൻ    ശ്രമിക്കുക .

ഏതൊരു    ജോലിയും   നിസ്സാരമല്ല .  മനുഷ്യനെ    ഉയര്ത്തുന്ന   ഏതു   ജോലിക്കും   അതിന്റ്റെയായ   മഹത്വം   ഉണ്ട് .  അത്   കൊണ്ട്    നല്ല  കഴിവോടെ   പ്രയാസപ്പെട്ടു  ജോലി   ചൈയ്യുക .

” മാർടിൻ    ലുതർ   രാജാവ്    ജൂനിയർ .”

നിങ്ങൾ    ആരാണ് ?   എന്നത്    വളരെയധികം    വ്യത്യാസം   വരുത്തും .

 

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s