അന്ധനായ  കുട്ടി – The blind boy

The blind boy

അന്ധനായ  കുട്ടി

 

മൂല്യം —ശുഭ പ്രതീക്ഷ

ഉപമൂല്യം—-അവബോധം.

അന്ധനായ  ഒരു  കുട്ടി  ഒരു  കെട്ടിടത്തിന്റെ  പടിയിൽ  കാൽച്ചുവട്ടിൽ  ഒരു  തൊപ്പിയും  വെച്ചുകൊണ്ട്  ഇരിക്കുകയായിരുന്നു .  “ഞാൻ  അന്ധനാണ് . ദയവായി  സഹായിക്കുക “. എന്ന  ഒരു സുചനാപലകയും  വെച്ചിരുന്നു . തൊപ്പിയിൽ  കുറച്ചു  ചില്ലറകളെ  ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു . ആ  വഴിപ്പോയ ഒരു  മാന്യൻ  പോക്കറ്റിൽ  നിന്ന്  കുറച്ചു  ചില്ലറകളെടുത്തു  തൊപ്പിയിൽ  ഇട്ടു .പിന്നീട് ആ  സുചനാപലക  എടുത്തു തിരിച്ചു  എന്തോ  എഴുതി  തിരികെ  വെച്ചു.

 

താമസിയാതെ  തൊപ്പി  ചില്ലറകൾ  കൊണ്ട്  നിറഞ്ഞു .അന്ന്  ഉച്ചക്ക്  സുചനാപലക  മാറ്റി  എഴുതിയ  ആ  മാന്യൻ  കുട്ടിയെ  കാണുവാൻ  വന്നു . അദ്ദേഹത്തിൻറെ  കാലടി  ശബ്ദം  തിരിച്ചറിഞ്ഞ  കുട്ടി ചോദിച്ചു —–നിങ്ങളാണോ  ഇന്ന്  രാവിലെ  എന്റെ  സൂചനാ  പലക  മാറ്റി  എഴുതിയത് . എന്താണ്  എഴുതിയത്?

ആ  മാന്യൻ  പറഞ്ഞു —ഞാൻ  സത്യമേ  എഴുതിയുള്ളു .നീ  പറഞ്ഞത്  തന്നെയാണ്  ഞാനും  എഴുതിയത്. പക്ഷെ  കുറച്ചു  വ്യത്യാസമായി  എഴുതി.

അദ്ദേഹം  എഴുതിയിരുന്നത് —–“ഇന്ന്  സുന്ദരമായ  ഒരു  ദിവസം  പക്ഷെ  എനിക്ക്  കാണുവാൻ  സാധിക്കില്ല “.ആദ്യത്തെ  സൂചനയും  രണ്ടാമത്തെ  സൂചനയും പറഞ്ഞ  കാര്യം  ഒന്നു  തന്നെയാണ് .”കുട്ടി  അന്ധനാണ്”.പക്ഷെ  രണ്ടാമതായി  എഴുതിയതിൽ ” കാണുവാൻ  സാധിക്കുന്ന  നിങ്ങൾ  വളരെ  ഭാഗ്യശാലികളാണ്  “എന്നും കുടി  എഴുതി . അത്  കുറച്ചു കുടി  ഫലപ്രദമായിരുന്നോ  എന്ന്  ചിന്തിക്കാൻ  തോന്നുന്നു .

ഗുണപാഠം —–

ജീവിതത്തിൽ  കിട്ടിയതു  കൊണ്ട്  തൃപ്തരായിരിക്കണം . നവീകരണവും  പുതുമയുമായ  ചിന്താഗതി  ഉണ്ടാകണം .എല്ലാ  കാര്യവും  യഥാർത്ഥമായി  ചിന്തിക്കണം .  കഴിയുന്നതും  മറ്റുള്ളവരെ  നല്ല  വഴിക്കു  നയിക്കുക. പരാതിയോ  പശ്ചാതാപമോ കൂടാതെ സന്തോഷമായി  ജീവിക്കുക .നമുക്ക്  ജീവിതത്തിൽ  കരയുവാൻ  100  കാരണങ്ങൾ  ഉണ്ടാകും . പക്ഷെ  പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ  1000  കാരണങ്ങൾ  കണ്ടെത്തണം .കഴിഞ്ഞുപോയ  ജീവിതത്തെ  കുറിച്ച്  ദുഃഖിക്കാതെ  വർത്തമാനകാല  ജീവിതം  നല്ല  ധൈര്യത്തോടെ  ജീവിക്കുക . അതുപോലെ  ഭാവിയെ  പേടികുടാതെ  നേരിടുവാൻ  തയ്യാറാകുക .

വലിയ  മഹാന്മാർ  പറയുന്നു —–

”  ജീവിതം  എന്നത്  പലതും  ശരിയാക്കലും ,പുനഃനിർമ്മിക്കലും ,തിന്മകളെ  കളഞ്ഞു  നന്മകളെ  സ്ഥാപിക്കലും ഒക്കെയാണ്.ജീവിതം  എന്ന  യാത്രയിൽ  പേടികുടാതെ  യാത്ര  ചെയ്യുവാൻ  മനഃസാക്ഷി  എന്ന  ടിക്കറ്റ്  ഉണ്ടായിരിക്കണം .”

ഒരാൾ  പുഞ്ചിരിക്കുന്നതാണ്  ഏറ്റവും  സുന്ദരമായതു.  ആ  പുഞ്ചിരിക്ക്  കാരണം  നാം  എന്നറിയുന്നത്  അതിനേക്കാൾ  സുന്ദരമാണ് .

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s