സ്വയം  എങ്ങിനെയോ അതുപോലെ  ജീവിക്കുക  – Being Yourself          

Being  Yourself

സ്വയം  എങ്ങിനെയോ അതുപോലെ  ജീവിക്കുക

 

മൂല്യം —–സത്യം

ഉപമൂല്യം —–നിസ്വാർത്ഥ  സ്നേഹം

ഒരിക്കൽ  ഒരു  രാജാവ്  തോട്ടത്തിൽ  മരങ്ങളും , ചെടികളും, പൂക്കളും  ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നതു  കണ്ടു .രാജാവ്  ഒരു  കരുവേൽ  മരത്തിനോട്  എന്ത്  കൊണ്ട്  ഇങ്ങിനെ  ചത്തു  കൊണ്ടിരിക്കുന്നു  എന്ന്  ചോദിച്ചു .അതിനു  കരുവേൽ  മരം  മറുപടി  പറഞ്ഞു ..”എനിക്ക്  ദേവതാരു  മരത്തിനെ  പോലെ  അത്ര  വലുതായി  വളരുവാൻ  പറ്റില്ല .”

അടുത്തത്  താഴെ  വീണു  കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  ദേവതാരു  മരത്തിനോട്  എന്ത്  കൊണ്ട്  ഇങ്ങിനെ  താഴെ  വീണു  കൊണ്ടിരിക്കുന്നു  എന്ന്  രാജാവ്  ചോദിച്ചു  അതിനു  ദേവതാരു  പറഞ്ഞു —“മുന്തിരി  തോട്ടത്തിലെ  മുന്തിരിവള്ളി  പോലെ  മുന്തിരിങ്ങ തരാൻ  എനിക്ക്  പറ്റില്ല .”

രാജാവ്  മുന്തിരി  തോട്ടത്തിനോട്  എന്ത്  കൊണ്ട്    ഇങ്ങിനെ  ചത്തു  കൊണ്ടിരിക്കുന്നു  എന്ന് ചോദിച്ചു .അതിനു  തനിക്ക്  രോജാവിനെ  പോലെ  മലരുവാൻ  സാധിക്കാത്തതു  കൊണ്ടാണ്‌  എന്ന്  മുന്തിരി മറുപടി  പറഞ്ഞു .

ഒടുവിൽ  വളരെ  സന്തോഷത്തോടെ  നിൽക്കുന്ന  ഒരു  ചെടിയെ  കണ്ടു .മറ്റു  ചെടികൾ  ചെത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്  ആ ചെടി  മാത്രം  എങ്ങിനെ  ഇത്ര  സന്തോഷത്തോടെ  നിൽക്കുന്നു  എന്ന്  രാജാവ്  ചോദിച്ചു .

അതിനു  ചെടി  ഇപ്രകാരം  പറഞ്ഞു —-“അത്  തികച്ചും  സ്വാഭാവികമാണ്. താങ്ങൾ സന്തോഷത്തിനു  വേണ്ടി  എന്നെ  നട്ട്  പിടിപ്പിച്ചു . അതു  കൊണ്ട്  പരമാവധി  ശ്രമിച്ചു  എന്റെ  നല്ല  ഗുണങ്ങളെ  വർധിപ്പിക്കുന്നു . ഞാൻ  ഞാനല്ലാതെ  ഒരു കരുവേലോ , ദേവതാരോ അല്ലെങ്കിൽ  മുന്തിരിയോ  അകാൻ  സാധിക്കില്ല .”

ഗുണപാഠം ——-

നാം  സ്വന്തം  ഗുണങ്ങളെ  കാണണം . മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ  അകാൻ  ശ്രമിക്കരുതേ . നാം  വളരുന്നതും  നശിക്കുന്നതും  നമ്മുടെ  കൈയിലാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും  അവരുടേതായ ഗുണങ്ങളും  കഴിവുകളും  ഉണ്ട്  ഏതോ  ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്  ഈ  ലോകത്തിൽ  വന്നിരിക്കുന്നത്  അത്  മനസ്സിലാക്കി  സ്വന്തം  കഴിവുകളെ വികസിപ്പിച്ചു  നാമും  സന്തുഷ്ടരായി  മറ്റുള്ളവർക്കും  സന്തോഷം  പകരണം .

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s