വികലാങ്കനായ രാജാവ്

The handicapped King

വികലാങ്കനായ  രാജാവ് 

 

മൂല്യം —-ശുഭ  പ്രതീക്ഷ

ഉപമൂല്യം —- നിശ്ചിതമായ  കാഴ്ചപ്പാട്

പണ്ട്  ഒരു  കണ്ണും  ഒരു  കാലും  ഇല്ലാത്ത  ഒരു  രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം  തന്റെ  സുന്ദരമായ  ഒരു  പടം  വരയുവാനായി  എല്ലാ  ചിത്രകാരോടും  ചോദിച്ചു ആർക്കും  വരയുവാൻ  പറ്റിയില്ല . ഒരു കണ്ണും ഒരു കാലും  ഇല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻറെ  സുന്ദരമായ  ചിത്രം  എങ്ങിനെ  വരയാനാണ്?

ഒടുവിൽ  ഒരു  ചിത്രകാരൻ  അദ്ദേഹത്തിൻറെ. സുന്ദരമായ  ചിത്രം  വരയുകയും  എല്ലാവരെയും  അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും  ചെയ്തു. അത്  വളരെ  സുന്ദരമായ  ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു  അയാൾ  രാജാവിനെ  വേട്ടയാടുവാൻ  തൈയ്യാറായി  ഒരു  കണ്ണും  അടച്ചു  ഒരു  കാലും  മടക്കി  നിൽക്കുന്ന  ഒരു വേട്ടക്കാരനായി  ചിത്രീകരിച്ചു .

ഗുണപാഠം —–

എന്ത്  കൊണ്ട്  നമുക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ  പോരായ്മകളെ  മറച്ചു നന്മകളെ  പ്രതിപാദിക്കുന്ന  ഇത്തരം  ചിത്രങ്ങൾ  വരഞ്ഞുകുടാ?

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ .

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s