ഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹം .Love for one’s master

 

മൂല്യം —-സ്നേഹം

ഉപമൂല്യം ——ഭക്തി , ബഹുമാനം

 

ഈ  കഥ  അമീർ  ഖുസ്‌റോവിന്  ഗുരുവിനോടുള്ള  സ്നേഹവും  ഭക്തിയും  കുറിച്ച്  പറയുന്നു .ഒരിക്കൽ  ഗുരു  ഹസ്രത്  നിസാമിന്റെ  പ്രശസ്തിയും  ദാനശീലതയും  കുറിച്ച്  കേട്ട് ഇന്ത്യയിലെ  ദൂരെയുള്ള  ഒരു  ഗ്രാമത്തിലിരുന്നു  ഒരു പാവപ്പെട്ട  മനുഷ്യൻ  ധന  സഹായത്തിനായി  അദ്ദേഹത്തെ  സമീപിച്ചു .ആ  സമയത്തു  നിസാമിന്റെ  അടുത്തു  ഒരു  ജോഡി  പാദരക്ഷ  മാത്രമേ  കൊടുക്കുവാൻ  ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. നിരാശ  തോന്നിയെങ്കിലും  ആ  പാവപ്പെട്ട  മനുഷ്യൻ  പാദരക്ഷയും  കൊണ്ട്  സ്വന്തം  ഗ്രാമത്തിലേക്ക്  യാത്രയായി.

പോകും വഴി  അന്ന്  രാത്രി  ഒരു  സത്രത്തിൽ  താമസിച്ചു . അതെ  സമയത്തു  അമീർ  ഖുസ്‌റോവും  തന്റെ  വ്യാപാര  യാത്ര  കഴിഞ്ഞു  ബംഗാളിൽ  നിന്നും  മടങ്ങും  വഴി  അതെ  സത്രത്തിൽ  താമസിക്കുവാൻ  വന്നു.  അമീർ ഖുസ്‌റോ  ആ  കാലഘട്ടത്തിൽ  ഡൽഹിയിൽ സ്വർണവും  വിലപിടിച്ച  കല്ലുകളും  വ്യാപാരം  ചെയ്യുന്ന  ഒരു  അറിയപ്പെടുന്ന  പൗരനായിരുന്നു .

അടുത്ത  ദിവസം  രാവിലെ  ഉണർന്നപ്പോൾ  അദ്ദേഹം  എവിടെന്നോ  സ്വന്തം ഗുരുവിന്റെ  സുഗന്ധം  വരുന്നത്  ഉണർന്നു. ആ സുഗന്ധത്തിന്റെ  ഉറവിടം  കണ്ടുപിടിച്ചു .  ആ  പാവപ്പെട്ട  മനുഷ്യനോട്. ചോദിച്ചു —- ഡൽഹിയിൽ  പോയപ്പോൾ  എന്റെ  ഗുരു  ഹസ്രത്  നിസാമുദിനെ കാണുവാൻ  പോയിരുന്നുവോ?

ആ  സാധു  മനുഷ്യൻ  സമ്മതിച്ചു .വലിയ  പ്രശസ്തി  കേട്ട  ഗുരു  ഹസ്രത്  നിസാമുദിനെ  കാണുവാൻ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ  പണത്തിനു  പകരം  ഒരു  ജോഡി  പഴയ  പാദരക്ഷകളാണ്  അദ്ദേഹം തന്നത്  എന്ന്  നിരാശയോട്  പറഞ്ഞു .

ഹസ്രത്  അമീർ ഖുസ്‌റോ  ഉടൻ  തന്നെ  തന്റെ  മുഴുവൻ  സമ്പത്തും  കൊടുത്തു  ആ  പാദരക്ഷകൾ  തരുവാനായി  ആ  പാവപ്പെട്ട  മനുഷ്യനോട്  ആവശ്യപ്പെട്ടു . അവൻ  പാദരക്ഷകൾ  കൊടുത്തു .വിചാരിക്കാതെ  കിട്ടിയ  സമ്പത്തിനു  വേണ്ടി  ഖുസ്രോവിനോട്  വീണ്ടും  വീണ്ടും നന്ദി  പറഞ്ഞു  സന്തോഷത്തോടെ  അവിടെന്നു  പോയി .

അമീർ  ഖുസ്‌റോ  ഗുരുവിന്റെ  അടുത്തു  വന്നു . പാദരക്ഷകൾ  ഗുരുവിന്റെ കാലടിയിൽ  വെച്ച് . തന്റെ  മുഴുവൻ  സമ്പത്തും  ഈ  പാദരക്ഷകൾക്കു  വേണ്ടി  കൊടുത്ത വിവരവും  പറഞ്ഞു.

ഗുരു  ഹസ്രത്  നിസാമുദിൻ  പറഞ്ഞു—- “ഖുസ്‌റോ  ഈ  പാദരക്ഷകൾ  നിനക്ക്  വളരെ  ലാഭത്തിൽ  കിട്ടി .”

ഗുണപാഠം ——-ഒരു  ശിഷ്യന്  ഗുരുവിനോടുള്ള  സ്നേഹത്തിന്റെ  ഉത്തമ  ഉദാഹരണമാണ്  ഈ  കഥ .ഗുരുവിന്റെ  പാദുകയാണ്  ഒരു  ശിഷ്യന്  ഏറ്റവും  പുനിതമായത്.      അഹംഭാവം  കളഞ്ഞു  എല്ലാം  ഗുരുപാദത്തിൽ  സമർപ്പിക്കണം  എന്ന  പാഠമാണ്  ഇതിൽ  നിന്നും  നാം  പഠിക്കേണ്ടത്.

ശാന്ത  ഹരിഹരൻ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s