Tag Archive | Prema

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കൻമാരെ ബഹുമാനിക്കു

17.

guru-disciple1
മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവൃത്തി ഉപമൂല്യം: ബഹുമാനം

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു
ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര
ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ
തസ്മൈശ്രീ ഗുരവേ നമഹ:

ഗുരുർബ്രഹ്മ – ഗുരു ബ്രഹ്മാവാകുന്നു (സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ)

ഗുരുർവിഷ്ണു – ഗുരു വിഷ്ണുവാകുന്നു (പരിപാലിക്കുന്നവൻ)

ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര – ഗുരു മഹേശ്വരൻ ആകുന്നു (സംഹരിക്കുന്നവൻ)

ഗുരുസാക്ഷാത് – സത്യമായും, ഗുരു കണ്മുന്പിലുള്ള

പരബ്രഹ്മ – ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മമാകുന്നു.

തസ്മൈ – കേവലം പരമമായ

ശ്രീഗുരവേ നമഹ: ആ ഗുരുവിനുമുന്പിൽ ഞാൻ നമസ്ക്കരിക്കുന്നു.

    ഗുരു

ഗു – അന്ധകാരം
രു – നീക്കം ചെയ്യുന്നവൻ

ഗുരുർബ്രഹ്മ കഥ

പണ്ട് പണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാനായ ധൗമ്യ മഹർഷി തൻറെ ശിഷ്യൻമാരുടെ കൂടെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നല്ല ഉറച്ച ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി (ഉപമന്യു എന്ന പേർ) ആ ആശ്രമത്തിലേക്കു വന്നു. അവൻ തീരെ വൃത്തിഇല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു.അവൻ ധൗമ്യ മഹർഷിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്ക്കരിച്ച് തന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആക്കാലത്ത് ശിഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഗുരുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഗുരുക്കന്മാർ ജീവിതത്തിൻറെ ശരിയായ അർത്ഥവും, എല്ലാവരിലും വസിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ കാണുവാനുള്ള ശീലവും എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഉൾകൊള്ളുവാനും ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.

തടിച്ച ശരീരമുള്ള ഉപമന്യുവിനെ ധൗമ്യ മഹർഷി തൻറെ ശിഷ്യനാക്കി. ഉപമന്യു പഠിത്തത്തിൽ പുറകിലായിരുന്നു. എങ്കിലും മറ്റുകുട്ടികളുടെ കൂടെ ആശ്രമത്തിൽ വളർന്നു. അവന് പഠിത്തത്തിൽ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അവന് പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനോ, കാണാതെ പഠിക്കുവാനോ ഒന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അനുസരണ ശീലവും കുറവായിരുന്നു. നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും അവന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ധൗമ്യ മഹർഹി ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആയിരുന്നു. ഉപമന്യുവിൻറെ അവഗുണങ്ങൾ എല്ലാം മറന്ന് അദ്ദേഹം അവനെ സ്നേഹിച്ചു. മിടുക്കരായ കുട്ടികളെക്കാൾ അധികംസ്നേഹം മഹർഷി അവനു കൊടുത്തു. ഉപമന്യു തിരിച്ചു ഗുരുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഗുരുവിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു.

ഉപമന്യു അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ മടിയനും, മന്ദബുദ്ധിയുമായി. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും ഉറക്കം വരും, ശരിയായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവില്ല,ശരീര സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് തമോഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അവനവൻറെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളതിനു മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഗുരുജി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതുകൊണ്ട് മഹർഷി ഉപമാന്യുവിനെ, അതിരാവിലെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ അയക്കും.വൈകുന്നേരമേ അവൻ തിരിച്ചുവരൂ. ഗുരുപത്നി അവനുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു.

ഉപമന്യുവിന് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു. ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും അവന് വിശക്കുമായിരുന്നു. അവൻ പശുക്കളെ കറന്ന് പാൽ കുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ധൌമ്യ
മഹർഷി അവൻ പിന്നെയും തടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു! ഇത്രയും ദൂരം നടന്നിട്ടും, ഉച്ചക്ക് ലഘുഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചിട്ടും, ഉപമന്യു മെലിയാത്തതിൻറെ കാരണം അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. ഉപമന്യു സത്യസന്ധതയോടെ താൻ പാൽ കുടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. പശുക്കൾ ഉപമന്യുവിൻറെതല്ല എന്നും, അതുകൊണ്ട് പാൽ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിമുതൽ തൻറെ അനുവാദം വേണം എന്നും ഗുരു പറഞ്ഞു.

ഉപമന്യു ഗുരു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു. പക്ഷെ, പശുകുട്ടി പാൽ കുടിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റുവീഴുന്ന പാൽത്തുള്ളികൾ, കൈകുംബിളിലാക്കി അവൻ കുടിച്ചു.

പിന്നെയും ഉപമന്യുവിൻറെ തടിക്ക് ഒരുമാറ്റവും കണ്ടില്ല. കാരണം മനസ്സിലാക്കിയ ഗുരുപറഞ്ഞു, പശുകുട്ടിയുടെ വായിൽനിന്നും
ഇറ്റുവീഴുന്ന പാൽ കുടിക്കുന്നത് വൃത്തിഹീനമാനെന്നും അത് ഉപമന്യുവിൻറെ ആരോഗ്യത്തിനു ദോഷം ചെയ്യും എന്നും വളരെ സ്ന്ഹത്തോടെ അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അവൻ ഇനി ഒരിക്കലും ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യില്ല എന്ന് ഗുരുവിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു.

എന്നാലും അവന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അവൻ ഒരു മരത്തിൽ കണ്ട കായ പറിച്ചു തിന്നു. അത് അവനെ അന്ധനാക്കി! കണ്ണ് കാണാതെ അവൻ അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞ് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു. പശുക്കൾ എല്ലാം അവനെ കൂടാതെ ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഉപമന്യുവിനെ കാണാത്തതിനാൽ ഗുരു തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് അവസാനം അവൻ കിടന്നിരുന്ന പൊട്ട കിണറ്റിനടുത്തെത്തി. അദ്ദേഹം അവനെ ദയാപൂർവം പുറത്തെടുത്ത്, കാഴ്ചശക്തി കിട്ടാനുള്ള മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മന്ത്രത്തിൻറെ ശക്തിയിൽ അശ്വിനി ദേവന്മാർ പ്രത്യക്ഷപെട്ട് അവന് കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കൊടുത്തു.

പിന്നീട് മഹർഷി അത്യാഗ്രഹം ആപത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. തക്ക സമയത്ത് ഗുരു എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപമന്യു ആ പൊട്ടകിണറ്റിൽ കിടന്നു മരിക്കുമായിരുന്നു. ഉപമന്യു നല്ലൊരു പാഠം പഠിച്ചു. അവൻ അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി. അതോടെ അവൻറെ തടി കുറഞ്ഞു. അവൻ ആരോഗ്യവാനും,ബുദ്ധിയുള്ളവനും മിടുക്കനും ആയി.

ധൗമ്യ മഹർഷി, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉപമാനുവിൻറെ മനസ്സിൽ ഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങിനെ ഗുരു ബ്രഹ്മാവിൻറെ പ്രവർത്തി നിർവഹിച്ചു.

ഗുരു ഉപമന്യുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിച്ചു. സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. മരണത്തിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു. അങ്ങിനെ വിഷ്ണുവിനെപോലെ പരിരക്ഷിച്ചു.

പിന്നീട്, ഗുരു മഹേശ്വരനെപ്പോലെ, ഉപമാന്യുവിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. അവനെ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി.

ഗുണപാഠം
ഗുരു നമ്മളിൽ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നു. നമുക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുരുവിനോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉള്ളവരായിരിക്കണം.

guru-disciple2

______________________________________________________________________________
Stories are available in various languages; Visit the respective sites as given below.
മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന കഥകൾ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
http://saibalsanskaar.wordpress.com (English)
http://saibalsanskaartamil.wordpress.com (Tamil)
http://saibalsanskaartelugu.wordpress.com (Telugu)
http://saibalsanskaarhindi.wordpress.com (Hindi)
https://saibalsanskaarammalayalam.wordpress.com (Malayalam)
————————————————————————————————————–

Advertisements

സ്നേഹം ഒരു തീർത്ഥയാത്ര

10.
മൂല്യം: സ്നേഹം … ഉപമൂല്യം: ദയ, അനുകമ്പ

ഹശ്രത്ജുനൈദ് ബഗ്ദാദി മെക്കയിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോകുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വഴിയിൽ വെച്ചു പരുക്കേറ്റ ഒരു പാവം നായയെ കണ്ടു. അതിൻറെ നാലു കാലുകളും മുറിഞ്ഞു രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പുണ്യവാൻ മുറിവേറ്റ നായയെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത്‌ അതിന്റെ മുറിവ് കഴുകുവാൻ കുറച്ചു വെള്ളത്തിനുവേണ്ടി വല്ല കിണറും അടുത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരക്കി. നായയുടെ മുറിവുകളിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴുക്കായത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഇല്ല. മരുഭൂമിയിലുടെ കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ മരുപ്പച്ചയും അതിൽ ഒരു കിണറും കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തികൊണ്ട് വെള്ളം കോരാൻ കയറും തൊട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നും കുറച്ചു പച്ചിലകൾ പറച്ചു അത് കൂട്ടിചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ തൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി, അദ്ദേഹം തന്റെ തലയിൽ കെട്ടിയ തുണി അഴിച്ചു അത് കയറാക്കി.

ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ തൊട്ടിയും കയറും അദ്ദേഹം കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു. പക്ഷെ അതിനു നീളം കുറവായിരുന്നു. കയറിനു നീളം കൂട്ടാൻ വേറെ ഒന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ മേൽവസ്ത്രം ഊരി അതും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നിട്ടും കയറിനു നീളം കുറവായിരുന്നു.ഉടനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കട്ടികുറഞ്ഞ പരുത്തികൊണ്ടുള്ള കാലുറകൾ അഴിച്ച് ത്തും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതുകൂടി ആയപ്പോൾ കയറിനു നീളം കൂടി. പിന്നീട് ആ പുണ്യവാൻ കിണറ്റിൽനിന്നും വെള്ളംകോരി, നായയുടെ മുറിവുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് വെച്ചുകെട്ടി.ആ പാവം നായയെ അദ്ദേഹം തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തു അടുത്ത ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.അവിടെ ഒരു പള്ളിയില കയറി അവിടുത്തെ ‘മുല്ല’ യോട് ഇപ്രകാരം യാചിച്ചു “ദയവുചെയ്ത് ഈ പാവം നായയെ, ഞാൻ മക്കയിൽനിന്നും മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ സംരക്ഷിക്കണേ. സഹോദരാ, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടാ,ഞാൻ തീർച്ചയായും മടക്കയാത്രയിൽ ഈ നായയെ കൊണ്ടുപൊയ്ക്കൊള്ളാം”.

അന്ന് രാത്രി ഹശ്രത്ജുനൈദ് ഉറങ്ങുബോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു തേജസ്വിയായ ദിവ്യ വ്യക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ജുനൈദിന്റെ തലയിൽ അനുഗ്രഹപൂർവം കൈ വൈക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു, “നിങ്ങളുടെ മെക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു; ഈശ്വരൻ നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരന് അദ്ദേഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളോടും ഉള്ള സ്നേഹം നൂറ് തീർത്ഥയാത്രകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു”.

ഗുണപാഠം

ഈശ്വരന്റെ കോടതിയിൽ പ്രേമം മാത്രം വിജയിക്കുന്നു. ഭക്തിയും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഈശ്വരന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു.

Visit https://saibalsanskaarammalayalam.wordpress.com for more stories

in English : http://saibalsanskaar.wordpress.com
in Tamil : http://saibalsanskaartamil.wordpress.com
in Telugu : http://saibalsanskaartelugu.wordpress.com
in Hindi : http://saibalsanskaarhindi.wordpress.com
in Malayalam: https://saibalsanskaarammalayalam.wordpress.com

ക്ഷമിക്കുന്നതു ഉത്തമം, മറക്കുന്നത് അതിഉത്തമം – Good to forgive, best to forget

 

isaac-newton

ന്യൂട്ടണ്‍

മൂല്യം        : സ്നേഹം, ക്ഷമ

ഉപമൂല്യം : അനുകമ്പ

 

പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രഞ്ജൻ സർ ഐസക്‌ ന്യൂട്ടൻ, 20 വർഷങ്ങളോളം ദിവസവും മണിക്കുറുകൾ ചിലവിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു തന്റെ മഹത്തായ കണ്ടുപിടിതത്തിന്റെ ഫലം എഴുതി തയ്യാറാക്കി. ഈ കടലാസുകൾ മേശപുറത്തുവെച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്തു ഉലാത്തുവാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഡയമണ്ട് എന്ന് പേരുള്ള വളർത്തുനായ മുറിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മേശപുറത്തേക്കക്ക്ചാടി, അത് കാരണം കത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന കൈഎഴുത്ത്പ്രതിയിലേയ്ക്ക് വീഴുകയും, ആ കടലാസ്സുകൾക്ക് തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. 20 വർഷത്തെ പരീക്ഷണഫലം,നിമിഷങ്ങൾക്കകം വെന്തു വെണ്ണീറായി. മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ പകച്ചു പോയി.അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിലപ്പെട്ട കടലാസുകൾ വെറും ഒരുപിടി ചാരമായി മാറിയിരിയ്ക്കുന്നു. ന്യൂട്ടണ്‍ നായയെ അടിച്ചില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്ങിൽ നായയെ അടിച്ചു കൊല്ലുമായിരുന്നു; പക്ഷെ ന്യൂട്ടൻ നായയുടെ തലയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു അതിനെ ദീനമായി നോക്കി പറഞ്ഞു “ഡയമണ്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നു നിനക്ക് അറിയില്ല”.

അദ്ദേഹം പിന്നെയും എഴുതി തുടങ്ങി. ആ പ്രവർത്തി തീർക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വർഷങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. ആ ബധിരനായ നായയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകമ്പ എത്രമാത്രം വലുതായിരുന്നു! ന്യൂട്ട‍ന്റെ ഹൃദയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയോളം വലുതായിരുന്നു.

ഗുണപാഠം
ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് തെറ്റു ചെയ്താൽ മാപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ വലിയ വിഷമമാണ്, പക്ഷെ ദൃഡനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യവും ആണ്. സംഭവിച്ചതെല്ലാം മറക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളും ഹൃദയനൈർമല്യവും വേണം. മറക്കാനും പൊറുക്കുവാനും ഉള്ള ശീലം വളർര്ത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായി ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്വേഷം വളർത്ത)തിരിക്കൂ, പ്രേമം വളർത്തൂ. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കൂ.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

invention

പ്രേമം വളർത്തു, വിദ്വേഷം അകറ്റൂ – Develop love , discard hate

develop-love

ഉപമൂല്യം : ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത

 മൂല്യം : ശരിയായ പ്രവർത്തി, ആചാരം

ഒരു അദ്ധ്യാപിക തന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒരു പുതിയ കളി പഠിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അതിനായി, അവർ ഓരോ കുട്ടികളോടും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ കുറച്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു.

ഓരോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും കുട്ടി വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ധ്യാപിക പറഞ്ഞു. അതായത്, ഓരോ കുട്ടിയുടെ സഞ്ചിയിലും ഉള്ള ഉരുളകിഴങ്ങിന്റെ എണ്ണം അവനോ അതോ അവളോ വെറുക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സംഖ്യക്ക് തുല്യമായിരിയ്കണം.

പിറ്റേദിവസം എല്ലാ കുട്ടികളും അവനോ, അവളോ വെറുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരെഴുതിയ ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചിയുമായി സ്കൂളിൽ എത്തി. ചിലരുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു ഉരുളകിഴങ്ങും മറ്റുചിലരുടെ കയ്യിൽ മൂന്നും കുറച്ചു കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചും ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അദ്ധ്യാപിക കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും, ടോയിലറ്റിൽ ആയാൽ പോലും, ഈ ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചി കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം; ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം”.

ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നായി കടന്നുപോയി. ചീഞ്ഞ ഉരുളകിഴ്ങ്ങിന്റെ ദുർഗന്ധം കാരണം കുട്ടികൾ പരാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അതുമാത്രമല്ല അഞ്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ കയ്യിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഭാരമേറിയ സഞ്ചി ചുമക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമായി, ഒരു വിധം കളി അവസാനിച്ചുവല്ലോ.

അദ്ധ്യാപിക കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, “ഒരാഴ്ച ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചി കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്തോന്നി?”
ഒരാഴ്ച മുഴുവനും, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഭാരമേറിയ ഉരുളകിഴങ്ങുസഞ്ചി, പോകുന്നിടത്തെല്ലാം തൂക്കി നടന്നതിന്റെ മടുപ്പും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപികയോട് പരാതിപ്പെട്ടു.

അപ്പോൾ അദ്ധ്യാപിക കുട്ടികളോട് ഈ കളിയുടെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷം വെച്ചു പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ്. വെറുപ്പിന്റെ ദുർഗന്ധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മലിനമാക്കുകയും നിങ്ങൾ എവിടെപോകുബോഴും അത് നിങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. ചീഞ്ഞ ഉരുളകിഴ്ങ്ങിന്റെ ദുർഗന്ധം ഒരാഴ്ചപോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പിന്റെ ദുർഗന്ധം വഹിച്ച് ചിലവഴിക്കും??? ഒന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കു. ”

hate-symbol
.

ഗുണപാഠം

നിങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും വിദ്വേഷംഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കൂ, അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ആയുസ്സ് മുഴുവനും പാപം ഉള്ളിൽകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല; മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനോഭാവം!

ശരിയായ സ്നേഹം പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലല്ല, പക്ഷെ അപൂർണനായ വ്യക്തിയെ പരിപൂർണമായി സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ്.

ഇതേ കഥകൾ മറ്റു ഭാഷകളിലും വായിക്കാം

http://saibalsanskaar.wordpress.com
http://saibalsanskaartamil.wordpress.com
http://saibalsanskaartelugu.wordpress.com
http://saibalsanskaarhindi.wordpress.com